فرم درخواست همکاری

 
 
مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی   نام پدر  
سال تولد   جنسیت
کد ملی   وضعیت تاهل  

سوابق علمی
میزان تحصیلات   رشته  تحصيلي  
محل تحصیل      

مهارت ها
عنوان مهارت سازمان صادركننده كد مهارت
 

مشخصات شغل
شغل مورد نظر   حداقل حقوق درخواستی  
ارائه ضمانت نامه

سوابق کاری
نام شرکت سمت آدرس یا تلفن
     

محل سکونت و تماس
آدرس پستی  
تلفن ثابت   تلفن همراه ایمیل    
اینجانب صحت مطالب ارسالی فوق را تایید و تضمین می نمایم